Zij-instroom

Kinderen ouder dan vier jaar die van school wisselen, worden zij-instromers genoemd. 

Om iedereen een gelijke kans te geven volgen we voor het aannemen van zij-instromers een vaste procedure.

 

Wanneer ouders van kinderen, die al elders onderwijs volgen, ons benaderen voor een verzoek tot inschrijving, zullen wij eerst een kennismakingsgesprek aangaan.
 

School wisselen is gedurende een schooljaar onwenselijk en vindt in principe uitsluitend plaats bij aanvang van een nieuw schooljaar of per 1 januari.

Bij hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken als de school waar het kind zit, in samenspraak met de mogelijk toekomstige school, tot de conclusie komt dat het in het belang van het kind is. 

De school doet bij tussentijdse aanmeldingen altijd onderzoek en navraag naar de aangemelde leerling bij de school van herkomst. Naar aanleiding van de bevindingen van deze onderzoeken en eventueel een eigen test door de IB’er beslist de schoolleiding of de betreffende leerling tot de school wordt toegelaten.
Na bestudering van het onderwijskundig rapport van de vorige school, aangevuld met eigen toetsen, bepalen we de onderwijsbehoefte van het kind en zetten we, indien nodig, gerichte hulp in. 

   

We hanteren dus de volgende criteria:

  • Er moet plaats zijn in de beoogde groep.
  • Er vindt overleg plaats tussen de huidige school waar het kind staat ingeschreven en de school die ouders wensen.
  • Er is een gesprek met de ouders over de reden van schoolwisseling op zowel de nieuwe als de verwijzende school. 
  • Alle schoolgegevens en andere belangrijke informatie worden aangeleverd en zijn verifieerbaar.
  • Eventuele begeleidings- en/of hulptrajecten zijn onderwerp van gesprek.