OR

OBS De Octopus heeft een actieve ouderraad (OR). De belangrijkste doelstellingen van de ouderraad zijn:
  • de contacten tussen ouders en team bevorderen;
  • de ouderbijdrage beheren;
  • (mede-) organiseren van allerlei activiteiten op/buiten school.

De ouderraad kiest jaarlijks uit de leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Samen vormen zij het dagelijks bestuur. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn. Het dagelijks bestuur is voor haar doen en laten verantwoording schuldig aan de ouderraad.
De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen en met evenveel recht van spreken zijn of haar zegje doen. De vergaderdata worden altijd van tevoren aangekondigd. Als u vragen heeft over de activiteiten van de ouderraad, neem dan contact op met één van de leden van de OR.
Voor ondersteuning tijdens de excursies en activiteiten zal de Ouderraad regelmatig een beroep doen op andere ouders. U kunt bij de leerkracht(en) van uw kind(eren) zelf aangeven of en waarbij u wilt helpen.
Contact via e-mail: or@obs-de-octopus.nl

 

De ouderraad bestaat schooljaar 2023-2024 uit de volgende ouders:
dhr. Marco Beenen (voorzitter)
mw. Tess Dumitru en mw. Judith Moerbeek (penningmeester)
mw. Marieke Arnolds (secretaris)

dhr. Andy Fernandes
mw. Denise Oosterbroek
mw. Mawgosia Bos
mw. Dionne Oosterbroek
mw. Sharon Gernaat
mw. Mette Schipper-Splinter
Er is tevens een contactpersoon vanuit het schoolteam aan de OR verbonden, dat is voor schooljaar 2023-2024 mevr. Sheila Stijnberg.