Privacy

Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen de school is daarvoor een randvoorwaarde.

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt nieuwe en verdergaande eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Het privacyreglement van Florente basisscholen en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt zijn wij daarom aan het herzien en vullen dit aan op de punten waar de AVG dit vereist.

 

Met het reglement beoogt Florente basisscholen ervoor zorg te dragen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt conform de Verordening, de implementatiewet Verordening, sectorgedragscodes, sectorbeveiligingscodes en organisatie-specifieke (interne) regelingen.

Dit houdt onder andere in dat:

  • de persoonlijke levenssfeer van betrokkene wordt beschermd tegen onrechtmatige verwerking
    en/of misbruik van die gegevens, tegen verlies en tegen het verwerken van onjuiste gegevens;
  • wordt voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel
    waarvoor ze verzameld zijn;
  • de verwerkingen niet leiden tot een hoog risico voor de betrokkenen.

Het bestuur zal in samenspraak met de functionaris gegevensbescherming passende maatregelen ten uitvoer leggen en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan de ouder- en personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en aan de toezichthouders.

 

Op de website van Florente basisscholen kunt u het privacy reglement vinden.