Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat er tussen ouders/verzorgers of leerlingen en medewerkers van de school een meningsverschil ontstaat. Vaak worden zulke problemen met een goed gesprek bespreekbaar gemaakt en opgelost.

 

Uw eerste aanspreekpunt is altijd de medewerker waar u het meningsverschil mee heeft. Mocht ditniet naar wens verlopen dat kunt u in gesprek gaan met de schooldirecteur. Maakt u hiervoor dan een afspraak, zodat e.e.a. rustig besproken kan worden.

Mocht dit nog niet afdoende zijn dan heeft het dagelijks bestuur van Florente basisscholen zo nodig een

luisterend oor voor uw zorg. Het dagelijks bestuur zal altijd overleggen met de school hoe we zo goed mogelijk met uw zorg om kunnen gaan.

 

Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand hierover een klacht wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op onze website. Iemand die wil klagen kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden.

De contactgegevens van de externe vertrouwenspersoon en externe klachtencommissie vindt u op de website van Florente Basisscholen

 

Wat is een klacht?
Een klacht kan gaan over gedragingen en beslissingen, dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen, door een teamlid van de school, de directeur of Florentebasisscholen. De klachten kunnen gaan over miscommunicatie tussen de school en de ouders of de leerling, gebrekkige begeleiding van leer- en gedragsproblemen vanuit de school, seksuele intimidatie of hardhandige aanpak van leerlingen. Klachten worden in eerste instantie op de school met de groepsleerkracht en/of directie opgelost.

 

Pas als een klacht naar uw oordeel niet voldoende is opgelost met de groepsleerkracht en/of directie kan de klacht als officiële klacht ingediend worden bij het bestuur. Dit geldt ook als u naar eigen oordeel niet met de klacht op de school terecht kunt. Mocht er sprake zijn van seksuele intimidatie of soortgelijke incidenten, dan kunt u ook direct terecht bij een externe vertrouwenspersoon. De contactpersonen binnen de school en de externe vertrouwenspersoon hebben een geheimhoudingsplicht.

 

De schoolcontactpersoon
Op iedere school is minimaal één contactpersoon benoemd, waar u met een klacht terecht kunt. Bij een klacht zal de schoolcontactpersoon samen met u een oplossing voor het probleem proberen te vinden. Het contact tussen u als klager en de schoolcontactpersoon is en blijft vertrouwelijk. Wanneer de schoolcontactpersoon met u niet tot een bevredigende oplossing komt, zal de schoolcontactpersoon u informeren over mogelijke vervolgstappen, zoals het indienen van een klacht bij het bestuur of u in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon van de school. De interne vertrouwenspersonen op OBS De Octopus zijn mevr. Mirella Braat en dhr. Rob Emke. Hun contactgegevens staan de schoolgids.