Verlof aanvragen

De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dat betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag houden. Voor verlof buiten de schoolvakanties om moet u toestemming aanvragen bij de schoolleiding. Formulieren voor de aanvraag van verlof kunt u bij de administratief medewerkster krijgen. Dien de verlofaanvraag zo vroeg mogelijk in bij de directeur van de school. Liefst minimaal 8 weken van tevoren. Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. De directeur kan u om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige vragen. Soms vraagt de directeur de leerplichtambtenaar om advies. De school raadt u aan de wachten met het boeken van een reis voordat u zeker weet of u de Leerplichtwet niet overtreedt.

Het actuele vakantierooster is opgenomen in de schoolgids en vindt u ook in de jaarplanning op de
website.

 

In grote lijnen zijn er twee redenen om verlof aan te vragen:

 • Verlof vanwege vakantie
 • Verlof vanwege gewichtige omstandigheden

Verlof vanwege vakantie

Extra verlof vanwege vakantie kan worden toegekend als het vanwege de specifieke aard van het beroep van een of beide ouders niet mogelijk is om binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan. Er moet sprake zijn van onoverkomelijke bedrijfseconomische omstandigheden of piekdrukte. Het is aan de ouders om dit aan te tonen. Een werkrooster op zich is geen reden om extra verlof toe te kennen. Aan het verlof zijn de volgende minimum voorwaarden verbonden:

 • ten hoogste eenmaal per schooljaar
 • niet langer dan 10 schooldagen
 • niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar
 • het moet gaan om de enige gezinsvakantie in een schooljaar

Een verzoek om vakantieverlof moet minimaal 2 maanden tevoren bij de directie worden ingediend. Elk verzoek wordt afzonderlijk beoordeeld.

 

Verlof vanwege gewichtige omstandigheden
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden moet vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directie worden voorgelegd. Hierbij gelden de volgende criteria:

 • voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren
 • verhuizing (maximaal 1 dag)
 • bijwonen huwelijk van aanverwanten t/m de 3e graad (1 tot maximaal 2 dagen, bij huwelijk in buitenland in overleg met directie)
 • ernstige ziekte van ouders of verwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de directie
 • overlijden van aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen, verwanten in de 2e graad maximaal 2 dagen, 3e en 4e graad maximaal 1 dag
 • bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½ -, 25-, 40- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag
 • overige omstandigheden waarmee een naar het oordeel van de directie onredelijke situatie wordt voorkomen

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor méér dan 10 schooldagen dient minimaal 2 maanden van tevoren via de directie bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Diemen te worden ingediend. Extra vakantieverlof mag NIET worden verleend op grond van:

 • goedkope vliegtickets
 • de tickets zijn al gekocht of er zijn geen tickets meer in de vakantieperiode beschikbaar
 • sabbatical
 • oriëntatie op terugkeer naar het land van herkomst of emigratie
 • vakantiespreiding in het land
 • dienstrooster van een of beide ouders
 • familie- of vriendenbezoek in het buitenland

In overleg met de directie en de leerplichtambtenaar kan anders worden beslist. De directie is verplicht
om aan de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd verzuim. Er zal dan tegen de
ouders proces-verbaal worden opgemaakt. 

 

Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts
Een dergelijk bezoek hoeft u slechts mede te delen aan betrokken leerkracht of u geeft de afwezigheid door aan de administratief medewerkster. We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Indien de afspraak onder schooltijd valt, dan bent u verplicht om uw kind op school te komen ophalen. We sturen geen kinderen alleen naar huis. In de hogere groepen komt het voor dat ouders laten weten dat hun kind zelfstandig naar huis of de orthodontist mag gaan.

 

Bezwaarschriftprocedure
Op grond van artikel 7.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij degene die het besluit heeft genomen. Het indienen van het bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan - hangende de bezwaarschriftprocedure - een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de president van de arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070AW Amsterdam.