(G)MR

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad (MR) die het overleg tussen beide groepen regelt.


De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit maximaal zes leden. Leden die worden gekozen uit en door de ouders en leden die worden gekozen uit en door het personeel van de school. Wanneer een gedeelte van de raad aftreedt (volgens een vast rooster van aftreden), worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

 

Onze organisatie heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waar men onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke openbare scholen van het bestuur van belang zijn. De bevoegdheden van de GMR zijn nauwkeurig in een reglement vastgelegd.

 

Zowel MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of zich te onthouden van instemming ten aanzien van voorstellen van het bestuur en/of de directie. In de GMR wordt onze school vertegenwoordigd door twee leden: een ouder en een personeelslid.
Oudervertegenwoordiging GMR vanuit De Octopus: Sander Stok.
Teamvertegenwoordiging GMR vanuit De Octopus: vacature

 

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten.

 

In de medezeggenschapsraad van De Octopus hebben in schooljaar 2023-2024 de volgende ouders
zitting: mw. Eva Magrijn, dhr. Giso Lommers (voorzitter), dhr. Elroy Noordermeer en dhr. Rogier Oranje.
Namens het personeel hebben zitting in de medezeggenschapsraad: Marcia Egers & Sanna Grooters.


Contact via e-mail: mr@obs-de-octopus.nl